dt +8483 927 9204

GỬI THÔNG TIN YÊU CẦU ĐẶT PHÒNG

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.

8 + 4 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.